Товариство з обмеженою відповідальністю “Серв’є Україна”, ідентифікаційний код 33643340, (далі – “Товариство“) відповідно до вимог Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” та на підставі Порядку проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності, затвердженого Протоколом Аудиторського комітету Товариства № 1 від 10 листопада 2020 року (далі – “Порядок проведення конкурсу“), оголошує конкурсний відбір суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2020-2024 роки. 

Порядок проведення конкурсу

Товариство призначає суб’єкта аудиторської діяльності для виконання завдання з аудиту фінансової звітності строком на 5 років. Строк виконання такого завдання може бути продовжено. При цьому безперервна тривалість виконання завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності для суб’єкта аудиторської діяльності не може перевищувати 10 років, окрім випадків, передбачених Законом України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”.

Суб’єкт аудиторської діяльності повинен відповідати критеріям відбору, зазначеним нижче.

 • Порядок проведення конкурсу оприлюднено за посиланням: [link].
 • Тендерна документація надається за посиланням: [link].

Не допускаються до участі в конкурсі суб’єкти аудиторської діяльності, які:

–        не відповідають вимогам Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” та встановленим критеріям відбору; 

–        подали до участі в конкурсі документи з порушенням строків, встановлених цим оголошенням; 

–        подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію. 

Критерії відбору суб’єкта аудиторської діяльності: 

–        суб’єкт аудиторської діяльності включений до окремого розділу реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, а саме: до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес; 

–        суб’єкт аудиторської діяльності має достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу, який залучається до надання послуг, відповідно до міжнародних стандартів аудиту; 

–        суб’єкт аудиторської діяльності має добру репутацію (аудиторська фірма не може вважатися такою, що має добру репутацію, якщо протягом двох років поспіль до аудиторської фірми застосовувалося більше трьох разів стягнення у вигляді попередження або зупинення права на надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності або обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес);

–        суб’єкт аудиторської діяльності може забезпечити достатній рівень забезпеченості працівниками за основним місцем роботи для виконання завдань з обов’язкового аудиту фінансової звітності (за основним місцем роботи має працювати не менше 5 аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 10 осіб, з яких щонайменше дві особи повинні підтвердити кваліфікацію відповідно до статті 19 Закону, або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності); 

–        відсутні порушення вимог щодо забезпечення незалежності суб’єкта аудиторської діяльності, у тому числі аудитор, суб’єкт аудиторської діяльності, його ключові партнери з аудиту, його власники (засновники, учасники), посадові особи і працівники та інші особи, залучені до надання таких послуг, а також близькі родичі та члени сім’ї зазначених осіб:

 • не є власниками фінансових інструментів, емітованих юридичною особою, фінансова звітність якої підлягає перевірці, або юридичної особи, пов’язаної з такою юридичною особою спільною власністю, контролем та управлінням, крім тих, що належать такій юридичній особі опосередковано через інститути спільного інвестування; 
 • не беруть участь в операціях з фінансовими інструментами, емітованими, гарантованими або іншим чином підтримуваними юридичною особою, фінансова звітність якої підлягає перевірці, крім операцій в межах інститутів спільного інвестування; 
 • не  перебували протягом періодів, зазначених у частині першій  статті 10 Закону, у трудових, договірних або інших відносинах з Товариством, що можуть призвести до конфлікту інтересів; 

–        за попередній річний звітний період суми винагороди від кожного з підприємств, що  становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг; 

–        суб’єкт аудиторської діяльності не має обмежень, пов’язаних із тривалістю надання послуг Товариству; 

–        відсутні обмеження щодо надання послуг, передбачені статтею 27 Закону; 

–        суб’єкт аудиторської діяльності має чинний договір страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами, укладений відповідно до положень чинного законодавства України; 

–        щорічна загальна сума винагороди суб’єкта аудиторської діяльності не перевищує 15 відсотків загальної суми чистого доходу від надання послуг таким суб’єктом аудиторської діяльності Товариству впродовж п’яти років поспіль; 

–        суб’єкт аудиторської діяльності не надавав Товариству безпосередньо або опосередковано неаудиторські послуги щодо: 

 • складання податкової звітності, розрахунку обов’язкових зборів і платежів, представництва юридичних осіб у спорах із зазначених питань; 
 • консультування з питань управління, розробки і супроводження управлінських рішень; 
 • ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності; 
 • розробки та впровадження процедур внутрішнього контролю, управління ризиками, а також інформаційних технологій у фінансовій сфері; 
 • надання правової допомоги у формі: послуг юрисконсульта із забезпечення ведення господарської діяльності; ведення переговорів від імені юридичних осіб; представництва інтересів у суді; 
 • кадрового забезпечення юридичних осіб у сфері бухгалтерського обліку, оподаткування та фінансів, у тому числі послуг з надання персоналу, що приймає управлінські рішення та відповідає за складання фінансової звітності; 
 • послуг з оцінки; 
 • послуг, що пов’язані із залученням фінансування, розподілом прибутку, розробкою інвестиційної стратегії, окрім послуг з надання впевненості щодо фінансової інформації, зокрема проведення процедур, необхідних для підготовки, обговорення та випуску листів-підтверджень у зв’язку з емісією цінних паперів юридичних осіб; 
 • суб’єкт аудиторської діяльності відповідає іншим вимогам, встановленим Законом; 
 • вартість надання послуг суб’єктами аудиторської діяльності (цінова пропозиція), умови оплати таких послуг; 
 • задовільні результати контролю якості аудиторських послуг, що надаються суб’єктами аудиторської діяльності, які беруть участь у Конкурсі; 
 • якість та повнота інформації, наданої учасниками Конкурсу у конкурсній пропозиції. 

Оцінка конкурсних пропозицій здійснюється з урахуванням найкращої відповідності критеріям відбору, у тому числі можливостей щодо забезпечення високої якості надання послуг, результатів контролю якості послуг, незалежності суб’єкта аудиторської діяльності, досвіду надання аудиторських послуг, ділової репутації суб’єкта аудиторської діяльності на ринку, цінової пропозиції щодо вартості аудиторських послуг тощо.

Предмет та обсяг послуг, завдання за аудиту: 

Обов’язковий аудит фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2020 року та за період, що завершився цією датою, а також фінансової звітності Товариства за 2021-2024 роки (за кожний фінансовий рік окремо), складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) проведений відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 №2258-VIII, Міжнародних стандартів аудиту. 

Строк підготовки аудиторського висновку (звіту): до 1 червня року, наступного за звітним. 

Дата початку проведення конкурсу та подання конкурсних пропозицій –27 листопада 2020 року. 

Для участі у конкурсі претенденти подають конкурсні пропозиції, до складу яких включаються така інформація та документи: 

–        основні відомості про суб’єкта аудиторської діяльності (найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код, контактна особа, засоби зв’язку: електронна пошта, телефон); 

–        витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань; 

–        інформація про наявність передбачених законодавством України ліцензій, свідоцтв, сертифікатів та строк їх дії (з наданням їх копій), про включення суб’єкта аудиторської діяльності до відповідних Реєстрів; 

–        відомості про відповідність встановленим вимогам та критеріям відбору; 

–        результати контролю якості послуг, що надаються суб’єктом аудиторської діяльності; 

–        цінова пропозиція щодо розміру оплати за договором (у гривнях), умови оплати та розрахунок вартості послуг за весь період надання послуг (за кожний фінансовий рік окремо); 

–        лист-запевнення щодо відсутності обмежень надання аудиторських послуг суб’єктом аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, визначених статтею 27 Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”; та 

–        будь-яка інша інформація, яка на думку суб’єкта аудиторської діяльності може бути корисною для оцінки конкурсної пропозиції претендента. 

Під час оцінки конкурсних пропозицій Товариство має право запитувати документи, що підтверджують відомості, зазначені у конкурсній пропозиції, та додаткові документи, необхідні для прийняття рішення. 

Кінцевий строк подачі конкурсних пропозицій – до 18:00 годин 18 грудня 2020 року включно. 

Конкурсні пропозиції подаються учасниками у запечатаному конверті з відміткою “На конкурс з відбору аудиторів” особисто за місцезнаходженням Товариства, або електронною поштою на електронну адресу контактної особи або надсилаються на адресу місцезнаходження Товариства. Конкурсна пропозиція надається разом із запитуваними документами відповідно до опису. 

Контактна особа та засоби зв’язку з нею: Тразанова Людмила Валеріївна (Голова Аудиторського комітету), електронна пошта liudmyla.trazanova@servier.com, тел. 0503829758. 

Місцезнаходження Товариства: 04070, місто Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, буд. 41, 2-ий ТА 3-ій поверхи. 

Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням порядку проведення конкурсу, не розглядатимуться. Додаткова інформація про діяльність Товариства може надаватись у разі необхідності та відповідно до запиту учасника конкурсу. 

Строк підведення результатів конкурсу Аудиторським комітетом Товариства: до 28 грудня 2020 року. 

 • Звертаємо Вашу увагу, що за результатами конкурсу Аудиторський комітет Товариства представляє обґрунтовані рекомендації щодо призначення суб’єкта (суб’єктів) аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства, які мають включати щонайменше дві пропозиції щодо відбору суб’єктів аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності. 
 • Перемога у Конкурсі не має обов’язковим наслідком прийняття конкурсної пропозиції та укладення договору про надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності. Рішення про призначення суб’єкта аудиторської діяльності, з яким буде укладено відповідний договір, приймається вищим органом управління Товариства. 

Про призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності призначена особа інформується електронною поштою, а також така інформація розміщується на веб-сайті Товариства протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня прийняття рішення про призначення вищим органом управління Товариства. 

Аудиторський комітет ТОВ “Серв’є Україна”